Försäljning av skog är ofta en lönsam affär

I Sverige har idag de flesta skogsägare ärvt sitt skogsinnehav. Merparten av dessa skogsägare ser innehavet som lönsamt och många skulle gärna köpa mer skog om de hade en möjlighet till detta. Vid ett innehav av skog och för att detta ska bli lönsamt, krävs både en noggrann planering och en hel del eftertanke samt tid för analys. Därför rekommenderas det ofta att skogsägare ska ha en så kallad skogsbruksplan.

En sådan skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för att skogsägaren ska kunna bilda sig en uppfattning om intäkter och kostnader för de närmaste åren framöver. Det finns många aktörer inom skogsbranschen som erbjuder tjänsten att upprätta en sådan skogsbruksplan till skogsägare. För att en skogsägare ska kunna göra en så bra affär som möjligt vid en försäljning av skog, måste det tas hänsyn till en rad praktiska och ekonomiska frågor.

Att tänka på vid affären.

Till en början kan försäljning av skog framstå som komplicerat, eftersom det finns flera olika försäljningsformer att välja emellan. Dessa försäljningsformer delas oftast in i två huvudgrupper. Antigen sker den via en upplåtelse av en avverkningsrätt, då en eventuell köpare sköter själva avverkningen och forslar ut timret till förslagsvis en bilväg för vidare transport. Det andra alternativet är en försäljning av leveransklart virke då skogsägaren själv avverkar skogen.

Beroende på vilken form som skogsägaren väljer, finns det en del skattemässiga skillnader. Dessa rör bland annat användandet av ett så kallat skogskonto och om skogsägaren själv ska kunna bestämma när försäljningen ska tas upp till beskattning. Mer information om just detta finns hos Skatteverket. Vid försäljning av skog rekommenderas det ofta att säljaren ska ta kontakt med en virkesköpare, även i de fall där skogsägaren själv har tänkt avverka skogen och sälja virket På http://www.ingarpstra.se/se/Skog finns mycket mer bra information om detta. Andra viktiga frågor att tänka på är vid vilken tidpunkt skogen ska avverkas, skogsföryngring och vilken avverkningsmetod som är mest effektiv bland annat.